Vedtægter for Særslev Skytteforening.

Under DGI Fyn og Fyns Skytte Forbund

§  1.

Foreningens navn er Særslev Skytteforening, den er stiftet d. 28/8 1866 og er hjemmehørende i Særslev i Region Syddanmark ( Fyns Amt. )

§  2.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vedligeholde færdigheder i skydning, samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 §  3.

Foreningen er tilsluttet DGI Fyn Skydning under DGI – Skydebaneforeningen Danmark, og Fyns Skytte Forbund under Dansk Skytte Union under Danmarks Idræts Forbund, og underkastet de Love og Vedtægter der er gældende for disse.

 §  4.

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver. Kontingentet for såvel aktive som støttemedlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§  5.

a. Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der ved opslag på foreningens hjemmeside og i foreningens lokaler eller på e-mail indkaldes hvert år i November måned med mindst 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme retningslinier som ordinær generalforsamling. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Kun aktive fremmødte medlemmer som er fyldt 18 år og har været medlem de sidste 2 måneder har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer skal herudover godkendes af de overordnede foreninger og forbund.

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens protokol, der skal underskrives af Dirigenten.

b. Regnskabsåret går fra d. 1 november til d. 31 oktober. Regnskabet føres af kassereren og det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

 §  6.

På den årlige generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af Dirigent og Stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af Formand
7. Valg af Kasserer
8. Valg af Bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af Suppleanter
10. Valg af Revisor
11. Valg af Revisorsuppleant
12. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 11 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år således at Formand og Kasserer er på valg hvert år, samt henholdsvis 4 og 5 Bestyrelsesmedlemmer hvert andet år.

Desuden vælges 2 Suppleanter og 2 Revisorer, og 2 Revisorsuppleanter, der skiftevis er på valg hvert år.

 §  7.

Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted når 2 Bestyrelses-medlemmer finder det fornødent, eller når mindst 10 medlemmer stiller krav herom med forslag til Dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget.

 §  8.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med Næstformand og Sekretær. Foreningen tegnes i almindelighed af Formanden eller af 2 Bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Ved køb og salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede Bestyrelse. Dispositioner over foreningens formue, herunder kontant beholdning, foretages af den samlede Bestyrelse, som dog kan meddele speciel fuldmagt til Bank / Sparekasse og Girokonto. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ejendele.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen holder møde når Formanden eller 2 af Bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt.

§  9.

Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af de på mødet deltagende Bestyrelsesmedlemmer.

 § 10.

Til i samarbejde med Bestyrelsen at varetage foreningens daglige skydninger kan denne udpege skydeledere og hjælpere. .

§ 11.

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens Bestyrelse forpligtet til at give orientering til Politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 § 12.

Bestyrelsen er ansvarlig for hensigtsmæssig opbevaring af geværer, pistoler og patroner, samt at der føres nøjagtigt kartotek over de våben der beror i foreningens og dennes medlemmers varetægt. Det påhviler Bestyrelsen omgående at meddele de overordnede Foreninger og Forbund nyvalg af Formand og Kasserer, samt udfylde og indsende de indberetninger m.v. som disse måtte finde nødvendige for at varetage den daglige ledelse.

 § 13.

Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer herfor. Ved Foreningens opløsning overgår dens formue, ejendele, våbenkartotek, protokoller og fane til DGI Skydning Fyn

Vedtægterne er ændret d. 7/11-92 - d. 30/11-2001 – d. 21/11-2009 – d. 18/11 - 2016 - d. 29/11 - 2021